JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-02-21
จำนวนครั้งที่ชม : 2,023,492 ครั้ง
Online : 38 คน
ลิ้งค์สำคัญ

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 3  ฝ่าย  9  งาน  ดังนี้
   1.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   2.  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   3.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แต่ละฝ่ายมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
ดังต่อไปนี้
1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงานของเทศบาล
      - งานประสานแผนและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
      - งานให้คำปรึกษา ชี้แนะเกี่ยวกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาต่างๆ
      - งานวิเคราะห์คาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
      - งานวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประชาการในเขตเทศบาลเมือง
      - งานการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมของเทศบาลในระบบ
        สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)ทางเว็บไซต์
        ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      - งานจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี (GPP)
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
      - งานการเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายและแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
      - งานวิเคราะห์คาดคะเนรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณของเทศบาล
      - งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล
      - งานการโอนเงินและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3) งานวิจัยและประเมินผล
       - งานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
       - งานให้คำปรึกษา ชี้แนะการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
       - งานการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
         แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
       - งานการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล
       - งานเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      -  งานรายงานผลการสั่งการตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ดังต่อไปนี้
   1)  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       - งานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเสียงทางสาย  เครื่องเสียงไร้สายในเขตเทศบาลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
      - งานติดตั้งและบำรุงรักษาความสะอาดเครื่องบันทึกเสียงให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
      - งานส่งข่าวให้สื่อมวลชนและโฆษณาเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลให้ทันต่อเหตุการณ์
      - งานถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และถ่ายวีดีโอของเทศบาล
      - งานจัดทำข่าวกิจกรรมของเทศบาล  รวมทั้งผลงานของคณะผู้บริหารส่งสื่อมวลชน
      - งานเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลทางเคเบิ้ลทีวีหรือทางอื่น
      - งานรวบรวม เผยแพร่ ข้อมูลการพัฒนาของเทศบาลทางสื่อประชาสัมพันธ์เอกสาร สิ่งพิมพ์
      - งานรวบรวมข้อมูลงานประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
     2)  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
      - งานอำนวยความสะดวกและบริการทางด้านข่าวสารทางราชการ
      - งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล  จังหวัด และรัฐบาล
      - งานรวบรวมเผยแพร่  ข้อมูลการพัฒนาของเทศบาลทางสื่อต่างๆ เอกสาร  วารสาร  และสิ่งพิมพ์
      - งานเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลทางเคเบิ้ลทีวีหรือทางอื่นและทำประกาศต่างๆ  ปิดประกาศ     
      - งานรวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
      - งานสารสนเทศ     
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ดังต่อไปนี้
 1)  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     งานสารบรรณ ประกอบด้วย  งานหนังสือราชการภายนอก – ภายใน  งานรับ – ส่ง  ออกเลขหนังสือ 
     - งานจัดทำทะเบียนหนังสือเข้า –   ออก  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  โครงการ  แผนกิจกรรมต่างๆ 
     -  การร่างโต้ตอบหนังสือ  งานจัดทำคำสั่ง  และประกาศของหน่วยงาน
     - งานจัดเก็บและรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงาน
     - งานจัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
    -  งานดูแลอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
    -  งานดูแลรักษา การประสานงาน  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
    -  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
    -  งานบริหารงานบุคคลและงานสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงาน
   -   งานรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน
     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
  1. การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง  คดีปกครองหรือคดีอื่น โดยในคดีอาญาต้องดำเนินการแทนรัฐและหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นโจทก์และจำเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย  พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีเองหรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการส่วนในการดำเนินคดีแพ่ง  ต้องได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีในศาลแทนองค์กร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรซึ่งเป็นโจทย์หรือจำเลย เนื่องจากกระทำไปตามอำนาจหน้าที่หรือเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานหรือเพื่อทำคำฟ้อง คำให้การ คำอุทธรณ์หรือฎีกาเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการหรือทนายความเพื่อดำเนินการดังกล่าวนอกจากการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยังต้องดำเนินคดีปกครองในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ และศาลอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลนั้นๆ ด้วย
  2. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในการรวบรวมเงินให้พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดย วิธียึดหรืออายัด และขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทรัพย์สินนั้นด้วย เจ้าพนักงานบังคับคดี มีอำนาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มีอำนาจขนย้ายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสร้างที่มีการรื้อถอนด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายฉบับนี้บัญญัตินอกจากนี้ ยังให้หมายรวมถึงการบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย
  3. การดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)โดยการเตรียมคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาคำสั่งทางปกครอง การออกคำสั่งทางปกครองการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และหมายความรวมถึงพิจารณาดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙หรือพระราชบัญญัติเฉพาะที่มีบทบัญญัติกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
  4. การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีในกรณีความผิดอาญาบางประการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  5. การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  6. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในส่วนที่นอกเหนือจากหลักของงานกฎหมายและคดี และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักการช่าง สำนักการคลัง กองสวัสดิการสังคม และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
  7. ช่วยปฏิบัติงานสอบสวนทางวินัย  และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน
  8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
งานสอบสวนทางวินัย  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(1) การดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน    เทศบาล
ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างในองค์กร เช่น การพิจารณาข้อร้องเรียน    ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์
การตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวน การสอบสวนทางวินัย     การพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษ
การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย
รวมทั้ง การสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษถึงออกจากราชการ
(2) การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่างๆ ของหน่วยงาน โดยต้องพิจารณา
ร่าง ตรวจแก้ไข สัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องตาม
ลักษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและป้องกันมิให้ราชการต้อง
เสียเปรียบ
(3) การดำเนินการวางแผนและกำหนดโครงการพัฒนางาน การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย การเสริมสร้าง
วินัยเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนด ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเป็นวิทยากรในการปฏิบัติงาน
ของเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น อีกทั้งต้องติดตาม ประเมินผล
การดำเนินการตามนโยบาย มาตรการในการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและ
ติดตาม และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป ภายในองค์กรภายหลังการถูกลงโทษทางวินัย แล้วแต่กรณี
(4) การเตรียมการระงับข้อพิพาท โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล ประกอบด้วย การเจรจา การไกล่
เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท ทั้งนี้ต้องดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนการระงับข้อพิพาทในแต่ละกรณี 
(5) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในส่วนที่นอกเหนือจากหลักของงานกฎหมายและคดี และงานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่สำนักปลัดเทศบาล สำนักการศึกษา
สำนักการประปา และกองวิชาการและแผนงาน
(6) ช่วยปฏิบัติงานกฎหมายและคดี และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน
(7)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(1) ตีความ  วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ
(2) ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
(3) การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
(4) ดำเนินคดี  ติดตามผลคดีประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(5) ฝึกอบรมให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่
(6) รวบรวมกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวง  กรม  อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระบุรี 
เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือแจ้งหรือประสานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
(8) เผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
(9) กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอนายกเทศมนตรี
(10) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link