JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-01-28
จำนวนครั้งที่ชม : 1,971,759 ครั้ง
Online : 93 คน
ลิ้งค์สำคัญ

กองสวัสดิการสังคม


ภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม แบ่งส่วนการบริหารภายใน ออกเป็น
 
๑.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
๑.๑ งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ 
  อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
- งานประสานเกี่ยวกับการประชุม
- งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน               
  และลูกจ้าง
- งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
๑.๒ งานวางแผนและวิชาการ
- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ ,การรายงานวันลาประจำเดือน
- งานจัดทำทะเบียนควบคุมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- งานโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
- งานจัดทำแผนงาน แผนพัฒนาประจำปี แผนพัฒนาสามปี
- งานจัดทำแผนโครงสร้างอัตรากำลัง
- งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
- งานจัดเก็บสถิติ สำรวจข้อมูล และรายงานข้อมูลต่างๆ
- งานวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลงาน
- งานจัดทำร่างเทศบัญญัติกฎหมาย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
๒. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 
๒.๑ งานพัฒนาชุมชน
- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
- งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานชุมชนเมือง
-  งานส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง
- ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการกู้ยืมเงิน งบดุล และบัญชีต่างๆ ของกองทุนชุมชนเมือง
- งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง
- งานแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
- งานสนับสนุนการดำเนินการกลุ่มออมทรัพย์
- งานเสริมสร้าง และพัฒนาความเข้มแข็งบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- งานจัดระเบียบชุมชน และการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กรภาคประชาชน
- งานสำรวจข้อมูล เพื่อการวางแผน และพัฒนาชุมชนด้านที่อยู่อาศัย
- งานฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมืองให้แก่ประชาชนและงานจัดทำ
- งานสำรวจข้อมูล เพื่อการวางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง
- งานส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง
- งานส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง
- ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการกู้ยืมเงิน งบดุล และบัญชีต่างๆ ของกองทุนชุมชนเมือง
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                  
๒.๓ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- จัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ  ในชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุน  การประกอบอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน
- พัฒนาความรู้  และทักษะในการประกอบอาชีพ ในชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุน  การรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ  เพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน


๓.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 
๓.๑ งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
- งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานกิจการสตรีและคนชรา
- งานสนับสนุนกิจการสตรีและคนชรา
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสตรีและคนชรา
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่สตรีและคนชรา
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการสตรีและคนชรา
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจกรรมสตรีและคนชรา
- งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านกิจการสตรีและคนชรา แก่ผู้มาขอรับคำแนะนำ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
๔.๑ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่สังคม
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม
- งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสวัสดิการสังคม แก่ผู้มาขอรับคำปรึกษา
- งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหา ด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
.๒ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
- งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  
 
 


 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner