JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-01-29
จำนวนครั้งที่ชม : 1,974,913 ครั้ง
Online : 34 คน
ลิ้งค์สำคัญ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ดังนี้
-  งานสารบรรณต่าง ๆ เช่น ควบคุมทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง งานร่าง-พิมพ์หนังสือโต้ตอบ  งานเสนอหนังสือ การทำรายงานและอื่น ๆ
-  งานควบคุมดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ราชการ
-  งานจัดทำเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างประจำ
-  งานขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างทุกประเภท ส่งให้งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  หมวดเงินอุดหนุน, หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน, หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่งให้ สำนักการคลัง
-  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-  งานจัดทำเรื่องขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจำ
-  งานควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายงานสำรวจทรัพย์สินประจำปี  และงานจำหน่ายทรัพย์สินของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-  งานฝึกอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ 
-  งานแผนงานด้านสาธารณสุข จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-  ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-  ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง พัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในสำนักงานฯ
-  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  งานออกใบเสร็จรับเงินผู้มาใช้บริการตรวจรักษา  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข และออกใบเสร็จรับเงินใบอนุญาตต่าง ๆ
-  งานรับจ่ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ  เช่น  เงินทุนหมุนเวียนฯ  เงินบริจาค  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี กองทุนสวัสดิการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ และอื่นๆ
- ตรวจสอบและรักษาเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบของเงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาล  และเวชภัณฑ์
-  จัดทำบัญชีเกี่ยวกับเงินทุกประเภท
-  เก็บรักษาและควบคุมเอกสารการเงิน
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่น ๆ งานโอนเงินงบประมาณส่งสำนักการคลังพร้อมทั้งรายงานจังหวัด  และติดประกาศให้ประชาชนทราบ
-  งานทำบัญชีคุมงบประมาณของกองสาธารณสุขฯ  พร้อมทั้งตรวจสอบยอดเงินคงเหลือให้ถูกต้อง
-  จัดทำเอกสารการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

1. งานส่งเสริมสุขภาพ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
-  งานสุขศึกษา  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานสุขภาพจิต  ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทั่วไป
-  งานแพทย์แผนไทย  ควบคุมดูแลการให้บริการนวดแผนไทย
-  งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ควบคุมดูแล การจัดการในศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
-  งานอนามัยโรงเรียน
-  งานโภชนาการและเฝ้าระวังเด็กแรกเกิด - ๕  ปี  ในชุมชนและนักเรียนในเขตเทศบาล
-  งานผู้สูงอายุ ให้ความรู้ และทำกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล
-  งานสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมดูแลห้องออกกำลังกาย อุปกรณ์ เครื่องใช้ และอื่น ๆ
-  งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ  ติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ  ฯลฯ  ในชุมชนเขตเทศบาล
-  ลงบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม Hosxp


2. งานสาธารณสุขชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน  เช่น  อบรม  เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  นิเทศงาน  ประสานงานเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพในชุมชนให้กับ อสม. ในชุมชน  ประชุมวางแผนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง  ออกเยี่ยมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ฯลฯ  ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานอนามัยแม่และเด็ก  ออกเยี่ยมบ้านดูแลมารดาและเด็กทารกหลังคลอด
-  ลงบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม Hosxp
-  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน


3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
-  งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
-  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
-  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
-  ลงบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม Hosxp


ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

1. งานสุขาภิบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
-  ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขออนุญาตและควบคุมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งต่าง ๆ
-  งานคุ้มครองผู้บริโภค
-  งานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  โรงงาน  ตลาด  ที่สาธารณะและอื่น ๆ
-  งานบริการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งของกิจการ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระบุรี
-  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
-  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
-  ติดตาม ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
-  ติดตาม ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-  งานสุสานและฌาปนสถาน
-  รับคำร้องและให้บริการแจ้งหนี้การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล ดูดท่อระบายน้ำ การออกใบอนุญาตฆ่าสุกร กระบือ โค
-  งานวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ เฝ้าระวังอาหารและเครื่องดื่ม          
-  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
-  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕


2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
-  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  สนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน
-  การประเมินผลกระทบ