JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-02-28
จำนวนครั้งที่ชม : 2,037,713 ครั้ง
Online : 45 คน
ลิ้งค์สำคัญ

สถานธนานุบาล


 
                    1. ตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล มีอำนาจหน้าที่  คือ
 1. ปฏิบัติและควบคุม ตลอดจนรับผิดชอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งใน
        สถานธนานุบาล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการต่าง ๆ ว่าด้วยการรับจำนำ
 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ  และคำสั่งของ จ.ส.ท.     
 2. เบิกจ่ายและรักษาเงินตามระเบียบที่ จ.ส.ท. ได้วางไว้
 3. เบิกจ่ายและรักษาเงินทุนหมุนเวียนประจำวันของสถานธนานุบาลตามที่ จ.ส.ท. จะได้สั่งเป็นคราว ๆ
 1. ควบคุมการทำบัญชีทรัพย์สินหลุดจำนำและรายงานต่อ จ.ส.ท. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 2. ควบคุมรับผิดชอบตรวจบัญชีทรัพย์สินหาย  และชดใช้ความเสียหายเนื่องแต่รับการจำนำทรัพย์สินหาย
 3. ชดใช้ความเสียหายเนื่องในการตีราคาทรัพย์สินจำนำ  และขายทรัพย์ที่หลุดจำนำร่วมกับหนักงานดูของ
 4. ควบคุมการขายทรัพย์สินหลุดจำนำตามกำหนด
 5. ควบคุมและรายงานการทำบัญชีทุกชนิดของสถานธนานุบาล
 6. รักษาและประทับตราสถานธนานุบาลในตั๋วจำนำ
 7. รายงานรายการทรัพย์สินรับจำนำและไถ่ถอนต่อ จ.ส.ท.
 8. รายงานการรับจ่ายเงินรายวันต่อ  จ.ส.ท.
 9. เบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานสถานธนานุบาล
 10. รักษาสถานธนานุบาลและทรัพย์สินทุกชนิดของสถานธนานุบาลให้มั่นคงและปลอดภัย
 11. ควมคุมและออกคำสั่งให้พนักงานสถานธนานุบาลปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมองหมายให้เรียบร้อยเป็นผลดี
  แก่สถานธนานุบาล
 12. เบิกจ่ายตั๋วจำนำและแบบพิมพ์เครื่องให้ประจำสถานธนานุบาลสำนักงานกลาง ส.ธ.ท. หรือเทศบาล  ฯลฯ
     17. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ  จังหวัด เทศบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
     18.  ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของผู้ตรวจการ นายกเทศมนตรี  หรือผู้ที่ได้รับ  มอบหมายจาก จ.ส.ท.
                   
 
                 2.     ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล    คือ
                        (1)    หน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการสถานธนานุบาล   และรับผิดชอบรองจากผู้จัดการสถานธนานุบาล
                          (2)   ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
                        (3)   ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล กรณีผู้จัดการสถานธนานุบาลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้                
                3.      ตำแหน่งหนักงานรักษาของและผู้ช่วยพนักงานรักษาของสถานธนานุบาล มีอำนาจหน้าที่  คือ

                                (1)  อยู่ในบังคับบัญชาของผู้จัดการสถานธนานุบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
                                (2)   ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ จ.ส.ท.
                                (3)   รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
                                (4)   ทำบัญชีทรัพย์สินรับจำนำและแยกตามชนิดของมูลค่าทรัพย์สินเหล่านั้น    
                                (5)  ทำบัญชีทรัพย์สินหลุดจำนำ
                                (6)  แยกทรัพย์สินหลุดจำนำรอการจำหน่าย
                                (7) รับผิดชอบทรัพย์สินรับจำนำเสียหายหรือสูญหาย
                                (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้จัดการได้มอบหมาย
                         4.  ตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล มีอำนาจหน้าที่  คือ
                          (1)  อยู่ในบังคับบัญชาของผู้จัดการสถานธนานุบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
                                (2)  ทำบัญชีตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น  ๆ
                                (3)  ทำบัญชีตามแบบ จ.ส.ท.
                                (4) รวบรวมสถิติรายงาน  และการเงินเป็นรายเดือน รายปี         
                                (5) รายงาน  การเงิน จ.ส.ท. ตามระเบียบที่กำหนด
                                (6) ทำงบดุลประจำปี
                                (7)  ควบคุมและเก็บรักษาเอกสารการบัญชีและเอกสารต่าง ๆของสถานธนานุบาล
                   (8)  ตรวจสอบ  ความถูกต้องตามรายงาน ทรัพย์รับจำนำคงเหลือประจำวันของ
                        พนักงานรักษาของ 
                               (9)  รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินทุกชนิดร่วมกับผู้จัดการ
                              (10) ลงบัญชีทรัพย์สินไถ่ถอน
                              (11)  จัดซื้อ เก็บรักษาวัสดุ  และครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล
                              (12)  รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ  และธุรการ
                              (13)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ตามที่ผู้จัดการได้มอบห
                               (14) ออกใบเสร็จรับเงินทุกชนิดของสถานธนานุบาล
                               (15) หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนำส่งเป็นประจำทุกเดือนตามกฏหมาย
                               (16) จัดทำงบประมาณเฉพาะการของสถานธนานุบาล                               
                            5.  ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋วสถานธนานุบาล มีอำนาจหน้าที่ คือ
                                   (1)  อยู่ในบังคับบัญชาของผู้จัดการสถานธานุบาล  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
                                    (2)  เขียนตั๋วรับจำนำทรัพย์สิน และจำนวนเงิน  ตามที่พนักงานดูของสั่ง
                                    (3)  พิมพ์ลายนิ้วมือผู้จำนำตามกฎหมาย
                                    (4)   ตรวจบัญชีทรัพย์สินหายที่ตำรวจส่งมาเสนอผู้จัดการ
                                    (5)  ทำบัญชีทรัพย์สินหลุดจำนำ
                                    (6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้จัดการได้มอบหมาย
                           6.    ตำแหน่งพนักงานทะเบียนสถานธนานุบาล   มีอำนาจหน้าที่   คือ
                            (1)   อยู่ในบังคับบัญชีของผู้จัดการสถานธนานุบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
                                    (2)   ลงทะเบียนทรัพย์สินรับจำนำ
                                    (3)   คัดทะเบียนทรัพย์สินรับจำนำส่ง  จ.ส.ท.เป็นรายวัน
                                    (4)   ลงทะเบียนทรัพย์สินไถ่ถอน
                                   (5)   คัดทะเบียนทรัพย์สินไถ่ถอนส่ง  จ.ส.ท.  เป็นรายวัน
                                    (6)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้จัดการจะได้รับมอบหมาย               
                           7.  ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด มีอำนาจหน้าที่  คือ
                                 (1)  อยู่ในบังคับบัญชาของผู้จัดการสถานธนานุบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
                                 (2)  รักษาความสะอาดของสถานธนานุบาล  และบริเวณสถานธนานุบาล
                                 (3)  ปิด  เปิด สถานธนานุบาล
                                 (4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้จัดการได้มอบหมาย
 
 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link