JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-10-15
จำนวนครั้งที่ชม : 1,716,662 ครั้ง
Online : 33 คน
ลิ้งค์สำคัญ

สภาพทั่วไปของเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
ด้านกายภาพ
 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน
          เทศบาลเมืองสระบุรี  ตั้งอยู่ที่ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัด  ในภาคกลางของประเทศไทย  ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองสระบุรี  ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองสระบุรี  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ. 2478  โดยมีพื้นที่เพียง  5  ตารางกิโลเมตร   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2517  ได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลจากเดิมมาเป็น  20.13  ตารางกิโลเมตร  จนถึงปัจจุบัน  มีพื้นที่ 12,581.25 ไร่  มีชุมชนในปกครอง  29  ชุมชน           
 
ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งอยู่บนที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่ระดับความสูงประมาณ 15–16 เมตร
มีความลาดเอียงต่ำลงบริเวณรอบนอกเมือง ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังบริเวณที่ต่ำเนื่องจากบางจุด  การระบายน้ำไม่ดีพอ  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสระบุรี โดยไหลผ่านมาจากอำเภอมวกเหล็ก  สู่อำเภอแก่งคอย อำเภอเมือง และอำเภอเสาไห้ แล้วไหลบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคิดเป็น ความยาวที่ไหลผ่านเขตจังหวัดสระบุรี  105  กิโลเมตร และภายในเขตเทศบาล  มีคลอง  1  แห่ง คือ  คลองฝั่งแดง
อาณาเขต
                                ทิศเหนือ                   จรดตำบลดาวเรือง  และตำบลตะกุด 
                                ทิศใต้                       จรดตำบลปากข้าวสาร  และตำบลโคกสว่าง
                                ทิศตะวันออก              จรดตำบลตลิ่งชัน  และตำบลตะกุด
                                ทิศตะวันตก                จรดตำบลนาโฉง  และตำบลโคกสว่าง
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna Climate, Aw) ระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม
อุณหภูมิ
จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลาง และอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด     เฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-24 องศาเซลเซียส      เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม
ฝน     
ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดทั้งปี มีจำนวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 70-90 วัน นอกจากนี้    ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นได้อีก

ตำบลปากเพรียว จะมีอุณหภูมิ ต่ำสุด ๒๔ องศาเซลเซียส และสูงสุด ๓๘ องศาเซลเซียส
มีสภาพอากาศ ๓ ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศา
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๒ องศา
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๒ องศา
ลักษณะของดิน
โดยทั่วไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง ที่มีการระบายน้ำเลว หรือค่อนข้างเลว ใช้ทำนาปลูกข้าวบางแห่งมีชั้นของสารจาไรไซท์อยู่ตื้น  มีปฏิกิริยาเป็นกรด ซึ่งเป็นพิษต่อข้าวบางแห่งอาจมีน้ำท่วมทำให้  ผลผลิตสูญเสียสำหรับดินเหนียว ที่มีการระบายน้ำดีและมีความลาดชันใช้สำหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล บางแห่งพบชั้นกรวดหนาแน่นอยู่ตื้นและบางแห่ง      ถูกกัดกร่อน  ส่วนที่มีความลาดชันสูงๆ จะเป็นภูเขาบางแห่งพบ   ชั้นหินพื้นอยู่ตื้น ซึ่งใช้เป็นที่ป่า
ลักษณะของแหล่งน้ำ
แม่น้ำที่สำคัญมีเพียงสายเดียว คือ แม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตร และประโยชน์อย่างอื่น แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร นอกจากนั้นสระบุรียังมีคลองที่สำคัญๆ หลายสาย เช่น คลองระพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว เป็นต้น

ด้านการเมือง/การปกครอง
    เขตการปกครอง

      เทศบาลเมืองสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเพรียวทั้งตำบล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตำบล 29 ชุมชน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  3,065  คนต่อตารางกิโลเมตร  แยกตามลักษณะการปกครองดังนี้

     การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี      เลือกตั้งเมื่อวันที่  8  มกราคม  2555
รวมหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น  70  หน่วย
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  43,393  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง       29,066  คน     คิดเป็น  66.98 %
บัตรดี                                  27,058  บัตร   คิดเป็น   93.09 %
บัตรเสีย                                   744  บัตร   คิดเป็น    2.56 %
บัตรไม่ลงคะแนน                     1,264 บัตร   คิดเป็น    4.35 %
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี    เลือกตั้งเมื่อวันที่  21  เมษายน  2555
แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น  3  เขต   รวมหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 70  หน่วย
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด   42,549   คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง        23,885   คน    คิดเป็น  56.12   %
บัตรดี                                  20,886   บัตร   คิดเป็น  87.42   %
บัตรเสีย                                1,357    บัตร   คิดเป็น    5.71   %
บัตรไม่ลงคะแนน                    1,642    บัตร   คิดเป็น    6.87   %
 
ประชากร
 
    ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
        จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี รวมทั้งสิ้น  61,691  คน แยกเป็นชาย 31,481  คน   
เป็นหญิง  30,210  คน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  3,065  คนต่อตารางกิโลเมตร 
 
ช่วงอายุและจำนวนประชากร
      
              หญิง               ชาย          หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน           6,433              6,973      อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร          19,080             21,152      อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ           4,697              3,356      อายุมากกว่า 60 ปี
รวม       30,210   คน           31,481  คน   ทั้งสิ้น    61,691    คน

                                                       ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ณ ตุลาคม  2559
 
สภาพทางสังคม
 
 
การศึกษา
-สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี  จำนวน  10  แห่ง 
          1.  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)               6.  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)
          2.  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)           7.  โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน)
          3.  โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)                   8.  โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)
          4.  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)                 9.  โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)
          5.  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง)                  10.  โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
-ศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี   จำนวน  2  แห่ง 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดเจดีย์งาม        
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโสน (ป่าสัก)
 
-สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา    จำนวน 2 แห่ง
1.       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
2.       วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
          -สถานศึกษาเอกชน    จำนวน  4  แห่ง
                   1. โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
                   2. โรงเรียนราษฏร์ศึกษา
                   3. โรงเรียนอนุบาลรัศมี
                   4. โรงเรียนบำรุงวิทยา
         -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1      จำนวน 3  แห่ง
                   1. โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
                   2. โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
                   3. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
          -สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4     จำนวน 2  แห่ง
                   1. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
                   2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
 สาธารณสุข       
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี
                โรงพยาบาลรัฐบาล                     จำนวน  2   แห่ง  
    1. โรงพยาบาลสระบุรี
    2. โรงพยาบาลค่ายอดิศร
               โรงพยาบาลเอกชน                      จำนวน 2   แห่ง  
   1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
    2. โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล
2)  ศูนย์บริการสาธารณสุข                     จำนวน 4   แห่ง          
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  (โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี  สาขาโรงพยาบาลสระบุรี)
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  (เขาคูบา)    
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  (หมู่บ้านการเคหะฯ)
4.  ศูนย์บริการสาธารณสุขเชิงเขา
3)  คลินิคเอกชน                                จำนวน      76  แห่ง
         เทศบาลเมืองสระบุรี  ได้จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จำนวนทั้งสิ้น  222  คน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนทั้ง  29  ชุมชน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  29  กุมภาพันธ์  2559)
 
 การสังคมสงเคราะห์
 
เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ส่งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กับประชาชนในกลุ่มต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ ผู้สูงอายุ จำนวน 8,055 ราย  ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพฯ จำนวน 6,019 ราย  ผู้พิการ  จำนวน 900  ราย  และผู้ป่วยเอดส์ที่รับเบี้ยยังชีพฯ จำนวน 23  ราย
นอกจากนี้เทศบาลเมืองสระบุรีได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัยด้านต่างๆ
 
ระบบบริการพื้นฐาน
 
        การคมนาคมขนส่ง
ด้านชุมชนการขนส่ง คมนาคม (LOGISTIC )
          จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวเขตพื้นที่ตามเส้นทางการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ( Greater Mekong Subregion :GMS) และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่น้ำโขง ( Ayeyawady chao Phraya Mekong Exonomic Cooperation Strategy : ACMECS)
          จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแนวแกนเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ และแนวแกนเศรษฐกิจ ตะวันออก – ตะวันตก ผ่านเส้นทางถนนสายเอเชีย และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทาง East – West Economic Corridor เริ่มจากเมืองเมาะลำใย - ตาก – สุโขทัย – พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – ขอนแก่น – กาฬสินธุ์ – มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – วังตี –  ดานัง   ผนวกกับเส้นทางจาก เวียงจันทร์ – หนองคาย – อุดรธานี – ขอนแก่น – นครราชสีมา – สระบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ จังหวัดสระบุรี จะได้รับประโยชน์โดยตรง ส่วนประเทศเวียตนามเริ่มจากเมือง ดานัง – เมืองวิน - ฮานอย – ไฮฟอง เป็น Eastern Corridor เต็มรูปแบบ จะทำให้เดินทางโดยรถยนต์ระหว่างกันได้ผ่านถนนสายเอเชีย ส่งผลให้จังหวัดสระบุรีได้ประโยชน์มากที่สุด
เส้นทางการคมนาคม
การคมนาคมของตำบลปากเพรียว มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้
          -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 241 สาย
          -ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย
          -ถนนเทศบาล 1-9 จำนวน 9 สาย
          -ถนนสุดบรรทัด
          -ถนนพิชัยรณรงค์สงครามเป็นถนนตัดถนนพหลโยธิน เป็นถนนที่ตั้งสถานที่ราชการต่างๆ
          -ถนนมิตรภาพเป็นถนนสายตะวันออก-ตะวันตก  เป็นถนนสายไปภาคอีสาน
          -ถนนสายเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตก
          -ถนนสายเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
          -ถนนพหลโยธิน เป็นถนนสายประธานของเมือง จากทิศเหนือ – ทิศใต้ ผ่านกลางเมืองสระบุรี ซึ่งเป็นถนนไปภาคเหนือ
         
 
         การไฟฟ้า
-การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดสระบุรี  เป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี        -เทศบาลเมืองสระบุรีมีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลทั้งหมดโดยเฉพาะในบริเวณถนน จุดตัดของ
ถนนและสวนสาธารณะครอบคลุมถนน ซอยต่างๆ จำนวน 223 สาย คิดเป็น 762,150 วัตต์/นาที
        การประปา
เทศบาลเมืองสระบุรี ดำเนินการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และนอกเขตรัศมี 1 กิโลเมตรโดยนำน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสักมาผลิตน้ำประปาตลอดปี มีโรงผลิตน้ำประปา  รวม 3 แห่ง  กำลังการผลิต           ประปาเดิม 6,800 ลบ.ม./วัน  ประปาเขาน้อย 18,800  ลบ.ม./วัน  แก่งขนุน 22,000  ลบ.ม./วัน  จำนวนผู้ใช้น้ำ 19,616 ครัวเรือน ข้อมูล  ณ เดือน ตุลาคม  2559
 
        โทรศัพท์
ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี มีที่ทำการชุมสายโทรศัพท์  จำนวน  1 แห่ง  ตั้งอยู่เลขที่ 209 ถนนพหลโยธิน
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี และศูนย์บริการลูกค้า สาขาสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 116/24-25
ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ 8,000  เลขหมาย
จำนวนตู้สาธารณะ  50  ตู้   ICT free  wifi 70  จุด   จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 1,300  PORT
ที่มา : ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน)
        5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
          -ชุมสายโทรศัพท์  จำนวน 1 แห่ง
          -ที่ทำการไปรษณีย์  โทรเลขฯ    จำนวน 2  แห่ง
          -สื่อมวลชน / หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  จำนวน  5  แห่ง
          -ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว ให้บริการ  80%  ของพื้นที่
 
ระบบเศรษฐกิจ
 
        การเกษตร
          สภาพการผลิตทางการเกษตรของตำบลปากเพรียว มีดังนี้
 
          พันธุ์พืชที่ปลูก/พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยง
          พันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ปลูก เกษตรกรในตำบลปากเพรียวจะใช้พันธุ์ส่งเสริมได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข 43 กข 41      พันธุ์สุพรรณบุรี  1 และพันธุ์ชัยนาท 1  ข้าวเจ๊กเชยกาบเขียว  ส่วนพืชอื่นๆ จำพวกพืชผัก จะใช้พันธุ์จากบริษัทที่ผลิต ที่มีชื่อเสียง คือ บริษัทเจียไต๋ และจากร้านค้านายสำราญ ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
          พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยง  ได้แก่ โคเนื้อ
          พันธุ์พืชพื้นเมือง  ได้แก่ ผักพื้นบ้านต่างๆ เช่น สะเดา ชะอม ข่า ตะไคร้ ผักกินใบ และพืช สมุนไพร
          พันธุ์สัตว์พื้นเมือง ได้แก่   ไก่ชน  เป็ดเทศ  ปลาดุก  และปลาช่อน
 
 •          
สภาพทั่วไป  พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ประมาณ ๘๐% ทำนาปลูกข้าว ข้าวที่ปลูกได้แก่ข้าวพันธุ์ชัยนาท ๑ , สุพรรณบุรี ๑ , กข ๔๓ , กข ๔๑ , เจ็กเชยกาบเขียว , ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ การทำนาทำแบบนาหว่าน น้ำตมทั้งหมด พันธุ์ข้าวที่ปลูกเกษตรกรซื้อจากศูนย์ขยายพันธุ์หรือจากพ่อค้า และอีกส่วนเก็บพันธุ์ไว้ปลูกเอง ข้าวเปลือกที่ปลูกได้นำไปขายที่โรงสีหรือสหกรณ์เอง
 •  ขาดแคลนน้ำในการทำนาในพื้นที่นาดอน และไม่มีชลประทานหรืออยู่ห่างไกลแม่น้ำ แหล่งน้ำและน้ำท่วมนาข้าวในช่วงที่ฝนตกมาก น้ำมากไม่มีทางระบายน้ำ
  ปัญหาและอุปสรรค  ในนาข้าวมีวัชพืชและศัตรูข้าวมาก ป้องกันกำจัดยากต้องสิ้นเปลืองแรงงานเงินทุนสูงและภัยธรรมชาติก็เกิดบ่อยครั้งมาก ทั้งดินก็ขาดความอุดมสมบูรณ์
          
 •  
 •   ไม้ผลปลูกแบบสวนหลังบ้าน – ริมรั้วบ้าน – หัวไร่ปลายนา
 •   รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ฉีดยาโรค – แมลง
 •   ผลผลิตที่ได้บริโภคในครัวเรือนเหลือขายหรือแปรรูป ไว้กินและขาย
 •   ต้องการพันธุ์ไม้พันธุ์ดีไว้ปลูกในครัวเรือนหรือสวนหลังบ้าน
 •   ไม้ผลไม่ค่อยติดผลผลิต มีผลผลิตน้อย และพันธุ์ไม้ผลไม่ดี
 •  เปลี่ยนพันธุ์ปลูกใหม่ต้องศึกษาความรู้เรื่องการดูแลรักษา หรือปลูกไว้หลังบ้าน
หัวไร่ปลายนา ไว้บริโภคและขาย
 
 •  
 •  ปลูกผักแบบเป็นแปลงกันไม่ใหญ่มาก ส่วนใหญ่ปลูกพืชสวนครัว
 •  พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ฉีดยา ใช้น้ำชีวภาพ ดูแล ตัดแต่ง
 •  ปลูกบริโภคในครัวเรือน และปลูกขายเองตามตลาด
 • ต้องการเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์ดี ลูกผสม ปุ๋ย ยา ความรู้
 • ขาดน้ำ  ขาดปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยยา และอุปกรณ์ต่างๆ
 •  จัดหาเมล็ดพันธุ์ผักดี ปุ๋ย ยา และอุปกรณ์ต่างๆในการปลูกผัก
 
 •  
ระบบการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลปากเพรียว มีการผลิตพืชและสัตว์ ดังนี้
- การผลิตเพื่อยังชีพ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ด ปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผล
                  
 
การประมง
 •    ส่วนใหญ่เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติในบ่อ และเลี้ยงในกระชังเล็กน้อย
 •    เกษตรกรส่วนใหญ่ให้อาหาร ร า ผัก หญ้า เลี้ยงปลา
 •    เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือขายหรือแปรรูป
 •   ต้องการพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำต่างๆพร้อมอาหารและอุปกรณ์อื่นๆ
 •   ขาดพันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร และอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์น้ำ
 •   อบรมเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูป และขอพันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร และอุปกรณ์ใน      การเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
        การปศุสัตว์
 •  
          การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  จะนิยมเลี้ยง ไก่พื้นเมือง  เป็ด  เพื่อเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือน  และเป็นรายได้เสริม  และที่เลี้ยงเพื่อการค้า  ได้แก่ โคเนื้อ  ดังนี้
          1. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง                          จำนวน   65     ครัวเรือน
          2. เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด                                 จำนวน    6      ครัวเรือน
          3. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ                               จำนวน    3      ครัวเรือน
          4. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง                         จำนวน   14     ครัวเรือน

สภาพทั่วไป     เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ปีกไว้บริโภคในครัวเรือนมีมาก เหลือกินไว้ขายที่ตลาดเอง
 •    เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ เลี้ยงในกรง ให้อาหาร ยา วัคซีน
 •    บริโภคในครัวเรือน เหลือขายให้เพื่อนบ้าน และขายในตลาด
 •     ต้องการความรู้ปฏิบัติดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ และต้องการพันธุ์สัตว์ปีกไว้เลี้ยง
 •      มีโรคไข้หวัดนกระบาด และโรคภัยไข้เจ็บมากมายและขายสัตว์ปีก ไม่มีคนซื้อ
 •    เลี้ยงสัตว์ปีกแบบมิดชิดกรงอีแวบ และฉีดให้วัคซีนสัตว์ปีก
 
โคเนื้อ – กระบือ
สภาพทั่วไป    เลี้ยงขังคอกให้อาหารหญ้ากิน และปล่อยให้กินหญ้าในทุ่ง
 •    เลี้ยงปล่อยลงกินตามแปลงหญ้าในนาไร่ และข้างถนน
 •    มีพ่อค้ามาซื้อโค - กระบือถึงที่บ้าน
 •    ต้องการพันธุ์โค – กระบือพันธุ์ดีๆ พืชอาหารสัตว์
 •   พืชอาหารสัตว์มีไม่เพียงพอ,ยาวัคซีนรักษาโรคไม่เพียงพอและการผสมเทียม มีราคาแพง
 •     ส่งเสริมการทำนาหญ้า , การดูแลสุขภาพสัตว์
 
        การบริการ
  - โรงแรม จำนวน ๘ แห่ง

        การท่องเที่ยว

            จังหวัดสระบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญหลายแห่งแต่ภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระบุรี  ส่วนใหญ่จะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่เป็นชุมทางเมืองผ่านสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ทั้งทางรถไฟ และรถยนต์ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  105   กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีคือ  วัดศรีบุรีรตนราม
 
            คำว่า “ปากเพรียว” หมายถึง ตั้งอยู่ปากคลองเพียว และคำว่า “เพรียว” หมายถึง ยาว หรือเพียวลม
วัดปากเพรียว ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นี้ ตั้งอยู่ปากคลองเพรียว เยื้องกับวัดหนองโสนซึ่งอยู่ตรงข้าม สันนิษฐานว่าสร้างราวปี พ.ศ.2092  มีนามเดิมว่า “วัดม่วงงาม” เมืองสระบุรีนั้นเดิมเรียกว่า เมืองปากคลองเพรียว โดยเอา    ปากคลองเพรียวมาเป็นชื่อเมือง ไว้เป็นที่รวมพลสำหรับกองทัพ เรียกขานกันมาแต่สมัยพระเจ้าจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานกันว่า “วัดปากเพรียว” สร้างขึ้นไว้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในสมัยนั้น เพื่อทำพิธีทางศาสนาของกองทัพ ตัวเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสาไห้นั้นน่าจะเป็นการตั้งครั้งหลัง เพราะเทียบปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่ก่อสร้างแล้ว ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ เก่าเท่ากับวัดปากเพรียวเลย     
 
                    “” “” “” “”
 
            วัดนี้จะมีลักษณะเด่นที่ตัวฐานของพระอุโบสถ ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายเรือสำเภาซึ่งสวยงามมากลวดลายต่างๆ รอบอุโบสถก็งดงามเช่นกัน มีความอ่อนช้อยเป็นลวดลายที่วิจิตร บริเวณรอบๆ วัดมีบรรยากาศร่มรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พุทธศาสนิกชน มักจะมาสักการะบูชา พระแก้วมรกตพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร "พระแก้วมรกต" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญที่สุดของชาติไทย เดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงราย ต่อมาย้ายมาอยู่ที่เมืองลำปางและเชียงใหม่ ต่อมาพระไชยเชษฐา (เจ้าลาว) ได้มาอัญเชิญไปประดิษฐานเพื่อเป็นที่สักการะยังเมืองลาวเป็นการชั่วคราวแล้วไม่ยอมคืนไทย
            ต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทร พิทักษ์ พระมหาอุปราช เสด็จขึ้นมารับและอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกต โดยขบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารค อย่างมโหฬารเป็นประวัติการณ์ เมื่อเดือนยี่ ข้างแรม ปีกุน พ.ศ. 2322 ขบวนแห่พยุหยาตราได้     ล่องมาถึงกรุงธนบุรี เมื่อวันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี พ.ศ. 2322
 
          พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
          พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ "พระพุทธรูปสี่มุมเมือง" ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ โดยการสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนั้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปแบบ "จตุรพุทธปราการ" กล่าวคือเป็นการนำเอาวัดหรือ พระพุทธรูปเป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองพสกนิกรทั้งมวลให้อยู่อย่างร่ม เย็นเป็นสุข
 
          พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  เป็นพระพุทธรูปประจำทิศตะวันออกหนึ่งในพระพุทธรูป       ๔ องค์ ที่กรมการรักษาดินแดนสร้างขึ้นเพื่อ ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาท สมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีทั้งหมด 4 องค์ ประกอบไว้ตามทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ ประดิษฐานที่จังหวัดลำปาง ทิศใต้ ประดิษฐานที่จังหวัดพัทลุง ทิศตะวันออก ประดิษฐานที่จังหวัดสระบุรี และทิศตะวันตก ประดิษฐานที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้ชาวจังหวัดสระบุรี เป็นพระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก ประดิษฐานที่วัดศาลาแดงบริเวณศาลาจัตุรมุข ได้มีการสร้างขึ้นโดยกรมการรักษาดินแดนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวาย พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนต่างให้ความเคารพศรัทธาด้วยดีตลอดมา
 
   ทั้งนี้เทศบาลเมืองสระบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี  อีกทั้งมีแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ริมแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดสระบุรี
 
          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
        ประชาชนในเขตเทศบาล  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย  รับราชการ  และประกอบธุรกิจส่วนตัว  มีสถานีบริการน้ำมัน 6  แห่ง   ตลาดสด  3  แห่ง   ตลาดนัด  4  แห่ง   สถานธนานุบาลของรัฐ  1  แห่ง  สถานธนานุบาลเอกชน   1  แห่ง   โรงฆ่าสัตว์  1  แห่ง  โรงแรม  8 แห่ง   ห้างสรรพสินค้า  3 แห่ง    รีสอร์ท  4  แห่ง 
ธนาคาร   24  แห่ง   โรงภาพยนตร์    1  แห่ง  
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ประชากรในตำบลปากเพรียว ประกอบด้วยประชากรในพื้นที่และประชากรแฝงจำนวนมากมาจากจังหวัด  ต่าง ๆ ทั้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกบางส่วน มาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพเนื่องจากตำบลปากเพรียวเป็นย่านใจกลางเมืองของจังหวัด ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของประชากรตามเส้นทางคมนาคมสายหลักต่าง ๆ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุดบรรทัด ถนนพิชัยฯ เพื่อประกอบกิจการค้า ส่วนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรจะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเส้นทางแม่น้ำป่าสัก คลองชลประทาน บริเวณรอบนอกเมือง
 
จำนวนชุมชนตำบลปากเพรียว
ตำบลปากเพรียว แบ่งออกเป็น  ๒๙  ชุมชน
          ชุมชนที่ ๑ ชุมชนแก่งขนุน ๑                 ชุมชนที่ ๑๖ ชุมชนป่าสัก
          ชุมชนที่ ๒ ชุมชนแก่งขนุน ๒                 ชุมชนที่ ๑๗ ชุมชนหมู่บ้านการเคหะ
          ชุมชนที่ ๓ ชุมชนเขาคูบา ๑                 ชุมชนที่ ๑๘ ชุมชนหมู่บ้านไทยสมุทร
          ชุมชนที่ ๔ ชุมชนเขาคูบา ๒                  ชุมชนที่ ๑๙ ชุมชนโรงน้ำปลา
          ชุมชนที่ ๕ ชุมชนเขายิงเป้า                   ชุมชนที่ ๒๐ ชุมชนวัดศรีบุรีรัตนาราม
          ชุมชนที่ ๖ ชุมชนเชิงเขา ๑                   ชุมชนที่ ๒๑ ชุมชนเสือขบ
          ชุมชนที่ ๗ ชุมชนเชิงเขา ๒                   ชุมชนที่ ๒๒ ชุมชนหลังเกษมราษฎร์
          ชุมชนที่ ๘ ชุมชนซอยวีนัส                    ชุมชนที่ ๒๓ ชุมชนหลัง บขส.
          ชุมชนที่ ๙ ชุมชนดาวเรือง                    ชุมชนที่ ๒๔ ชุมชนหลังวัดทองพุ่มพวง
          ชุมชนที่ ๑๐ ชุมชนดาวเสด็จ                 ชุมชนที่ ๒๕ ชุมชนหลังอาชีวะ
          ชุมชนที่ ๑๑ ชุมชนบ้านเขาตะกร้า           ชุมชนที่ ๒๖ ชุมชนกองเครื่องช่วยฝึก
          ชุมชนที่ ๑๒ ชุมชนบ้านบึง                   ชุมชนที่ ๒๗ ชุมชนมณฑลทหารบก 18
          ชุมชนที่ ๑๓ ชุมชนบ้านอ้อย ๑               ชุมชนที่ ๒๘ ชุมชนม.พัน ๑๑ รอ.
          ชุมชนที่ ๑๔ ชุมชนบ้านอ้อย ๒              ชุมชนที่ ๒๙ ชุมชนศูนย์การทหารม้า
          ชุมชนที่ ๑๕ ชุมชนประปา
 
ข้อมูลด้านการเกษตร
การใช้ที่ดิน
          พื้นที่ทั้งหมด                                   จำนวน  12,581.25       ไร่
          พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด                    จำนวน   1,103           ไร่
          พื้นที่ทำนา                                    จำนวน   1,050           ไร่
          พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น                           จำนวน       30           ไร่
          พื้นที่พืชผัก                                    จำนวน       23           ไร่
 
          ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  มีชุมชนทั้งหมด  จำนวน 29  ชุมชน  เป็นชุมชนเมือง จำนวน  25  ชุมชน  และชุมชนทหาร  จำนวน 4  ชุมชน  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร  มีอยู่ในชุมชนจำนวน  5  ชุมชน  ได้แก่  ชุมชนบ้านบึง  ชุมชนบ้านอ้อย  ชุมชนดาวเสด็จ  ชุมชนแก่งขนุน  ชุมชนดาวเรือง และชุมชนป่าสัก
 
ขนาดการถือครองที่ดิน
 เกษตรกรในตำบลปากเพรียว จะมีการถือครองที่ดิน ในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่
 
สิทธิ์ในที่ดินทำกิน
 เกษตรกรในตำบลปากเพรียว จะมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน   จำนวน  ๗๒ ราย
และเป็นเกษตรกรที่ต้องเช่าที่ดินในการทำกิน จำนวน ๑๔ ราย

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
อำเภอเมืองสระบุรี  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านพื้นที่ตอนกลาง ค่อนลงไปทางใต้ของอำเภอ ระยะทางประมาณ     7 กิโลเมตร  มีน้ำตลอดปีและมีลำห้วยที่เป็นสาขาของแม่น้ำป่าสัก  ได้แก่ ห้วยแร่ ห้วยลี่ ห้วยจระเข้ ห้วยกุดนกเปล้า ห้วยสาริกา  ห้วยวังยาง และห้วยหนองยาว ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน นอกจากนี้ยัง ฝาย สระ หนอง บึง บ่อบาดาล   และบ่อน้ำตื้น  ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไป แต่ส่วนใหญ่ตื้นเขิน
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แม่น้ำที่สำคัญมีเพียงสายเดียว คือ แม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตร และประโยชน์อย่างอื่น แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมืองสระบุรี   อำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร อำเภอเมองสระบุรี มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จากสำนักการประปา
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  95  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  จำนวน  13  วัด 
1.วัดแก่งขนุน                                 8.  วัดบ้านบึง 
2.วัดเขาคูบา                                  9.  วัดบ้านอ้อย 
3.วัดเจดีย์งาม                                 10.  วัดบำรุงธรรม 
4.วัดเชิงเขา                                   11.  วัดศรีบุรีรตนาราม 
5.วัดดาวเรือง                                 12.  วัดศาลาแดง 
6.วัดดาวเสด็จ                                 13.  วัดหนองโสน (วัดป่าสัก)
7.วัดทองพุ่มพวง
 
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ  3  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิด  จำนวน  1  แห่ง
ผู้นับถือศาสนาอื่น  คิดเป็นร้อยละ 2
ประเพณีและงานประจำปี
ประชาชนในแต่ละชุมชนจะมีความเชื่อไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับชุมชนใดราษฎรมาจากจังหวัดไหนมาก ก็จะมีวัฒนธรรมความเชื่อตามจังหวัดนั้น ๆ ส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องโชคลางของขลัง บุญวาสนาและการเคารพนับถือผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน ยึดปฏิบัติพิธีกรรมดังนี้
 - ทำบุญเข้าพรรษา
 - ทำบุญออกพรรษา
 - ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ
 - ประเพณีลอยกระทง
 - ประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 - ประเพณีบวชนาค
 - ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภาษาพูด ภาษาไทยญวน ประมาณ ๒๐% ภาษาไทยกลางประมาณ ๘๐ %
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ำ
ตำบลปากเพรียว มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ แม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก –แก่งคอย มายังอำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ ปัจจุบันประชาชนใช้อุปโภค และนำน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสักมาผลิตน้ำประปาตลอดปี ปัจจุบันมีโรงผลิตน้ำประปา  จำนวน ๓ แห่ง มีกำลังการผลิตประปา จำนวน  ๑,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อหนึ่งชั่วโมง และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว เพื่อใช้ในการชลประทาน ซึ่งมีสถานีสูบน้ำ ๑ แหล่งอยู่ชุมชนบ้านบึง ตำบลปากเพรียว ซึ่งมีน้ำคลองชลประทานเพื่อใช้ในการทำการเกษตร ๒ สาย
 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้ำป่าสักมีต้นกำเนิดอยู่บริเวณทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านจังหวัด ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยมีห้วยมวกเหล็ก ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่เขาอินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แม่น้ำได้ไหลผ่านจังหวัดสระบุรีมารวมกับ   แม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายที่อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ต่อจากนั้นก็จะไหลลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายที่ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำป่าสัก ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3  ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินโดยต้องมีปริมาณออกซิเจนละลายไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ไม่มากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดไม่มากกว่า 20,000 เอ็ม.พี.เอ็ม/100 มิลลิลิตร และปริมาณกลุ่มคัลโคลิฟอร์มไม่มากกว่า 4,000 เอ็ม.พี.เอ็ม/100 มิลลิลิตร
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค